Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytování subdodavatelských služeb v oblasti konstrukce a technologie, designu, vývoje a výroby, vzorkování a všech souvisejících služeb, dále jen „Outsourcing, resp. Outsorcingové služby“.  Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou platné od 30.1.2014. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu VOP, jejichž platnou verzi zveřejní na svých webových stránkách www.kamass.cz .

I.  Předmět a všeobecná ustanovení 
  1.1. Předmětem  těchto  VOP  je  úprava  obecných  právních  vztahů  mezi  Poskytovatelem  a  Objednavatelem  při  poskytování  Outsourcingových  služeb.  Právní  vztah  založený  na  těchto  VOP  vzniká  mezi  Smluvními  stranami  okamžikem obdržení  a akceptace závazné objednávky Poskytovatelem a řídí se aktuálně platnými právními normami  České republiky, resp. právem České republiky.  1.2. VOP jsou především obecná ustanovení a předpokládá se, že poskytování služeb Objednavateli Poskytovatelem  bude  upraveno  v samostatné  Outsourcingové  smlouvě  (dále  jen  „OS“)  nebo  v jiné  smlouvě  o  zakázce,  resp.  o  konkrétních poskytovaných službách, která dostatečně pokryje smluvní vztah Smluvních stran. Pokud to charakter  zakázky nevyžaduje (např. jednorázová krátkodobá zakázka/projekt), tak Poskytovatel poskytuje služby pouze na  základě závazné písemné objednávky, která se řídí VOP.  1.3. Standardní fáze zakázky a vztahu mezi Smluvními stranami:  a. Objednavatel poptá skužbu(y) a specifikuje přesné zadání a rozsah. Podrobnosti a nejasnosti se řeší při  osobním  jednání  Smluvních  stran,  aby  byly  podmínky  a  výstupy  jednoznačné.  Z jednání  se  vytvoří  záznam/zápis, který Smluvní strany potvrdí podpisem a každá ze Smluvních stran obdrží po jednom  originálu.  Podrobnosti  zakázky  je  také  možné  řešit  telefonicky  a  e‐mailem.  Potvrzení  podrobností   e‐mailem má stejnou váhu jako podpis zápisu, viz. výše.  b. Pokud to charakter zakázky vyžaduje, tak Smluvní strany sepíší a podepíší smlouvu o zakázce, popř. další  potřebné dokumenty, jako např. Dohodu o zachování důvěrnosti informací, apod.  c. Objednavatel poskytne potřebná data Objednavateli na nosiči dat (CD disk, DVD disk, flash disk, externí  disk, apod.) nebo je zašle předem domluvenou elektronickou formou (e‐mail, www.uschovna.cz, apod.)  d. Poskytovatel vytvoří dle specifikace poptávky individuální cenovou nabídku a nabídku rozsahu služeb  (dále jen „Nabídka“) a zašle Objednavateli k akceptaci.  e. V případě  akceptace  nabídky  Objednavatel  zašle  poskytovateli  závaznou  objednávku  emailem  (naskenovaný  dokument)  nebo  poštou.  V případě  osobního  předání  objednávky  musí  objednávka  obsahovat jména a podpisy osob, které objednávku předaly, a které objednávku převzaly.  f. Objednavatel poukáže na bankovní účet Poskytovatele smluvenou zálohovou platbu na základě výzvy  k platbě, popř. na základě zálohové faktury, kterou Poskytovatel Objednavateli zašle.  g. Poskytovatel zrealizuje/plní zakázku, resp. objednanou službu ve smluveném termínu a ve smluvené  kvalitě. Smluvní strany si navzájem poskytují součinnost a průběžně kontrolují správnost plnění zakázky. 

Smluvní strany:    

Ing. Kamil Kadlec, podnikající fyzická osoba (OSVČ)
bytem Teyschlova 1298/42, 635 00 Brno
IČ: 74 82 71 71
(dále jen “Poskytovatel“)    

a    

Objednavatel  
Objednavatelem se rozumí každý subjekt, který provede písemnou objednávku služeb Poskytovateli prostřednictvím webových stránek (kontaktní formulář), e‐mailem, poštou, osobně, popř. kombinací daných způsobů nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem.  
(dále jen „Objednavatel“)    
(společně dále jen „Smluvní strany“) 

 

I.  Předmět a všeobecná ustanovení 

1.1. Předmětem  těchto  VOP  je  úprava  obecných  právních  vztahů  mezi  Poskytovatelem a Objednavatelem při  poskytování Outsourcingových služeb.  Právní vztah založený na těchto VOP vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem obdržení a akceptace závazné objednávky Poskytovatelem a řídí se aktuálně platnými právními normami  České republiky, resp. právem České republiky.  

1.2. VOP jsou především obecná ustanovení a předpokládá se, že poskytování služeb Objednavateli Poskytovatelem bude upraveno v samostatné Outsourcingové smlouvě (dále  jen  „OS“) nebo v jiné smlouvě o zakázce, resp. o konkrétních poskytovaných službách, která dostatečně pokryje smluvní vztah Smluvních stran. Pokud to charakter zakázky nevyžaduje (např. jednorázová krátkodobá zakázka/projekt), tak Poskytovatel poskytuje služby pouze na základě závazné objednávky, která se řídí VOP.  

1.3. Standardní fáze zakázky a vztahu mezi Smluvními stranami:  

a. Objednavatel poptá skužbu(y) a specifikuje přesné zadání a rozsah. Podrobnosti a nejasnosti se řeší při osobním jednání Smluvních stran, aby byly podmínky a výstupy jednoznačné.  Z jednání se vytvoří záznam/zápis, který Smluvní strany potvrdí podpisem a každá ze Smluvních stran obdrží po jednom originálu. Podrobnosti zakázky je také možné řešit telefonicky a e‐mailem. Potvrzení podrobností e‐mailem má stejnou váhu jako podpis zápisu, viz. výše.  

b. Pokud to charakter zakázky vyžaduje, tak Smluvní strany sepíší a podepíší smlouvu o zakázce, popř. další potřebné dokumenty, jako např. Dohodu o zachování důvěrnosti informací, apod.  

c. Objednavatel poskytne potřebná data Objednavateli na nosiči dat (CD disk, DVD disk, flash disk, externí disk, apod.) nebo je zašle předem domluvenou elektronickou formou (e‐mail, www.uschovna.cz, apod.)  

d. Poskytovatel vytvoří dle specifikace poptávky individuální cenovou nabídku a nabídku rozsahu služeb  (dále jen „Nabídka“) a zašle Objednavateli k akceptaci.  

e. V případě akceptace nabídky Objednavatel zašle poskytovateli závaznou objednávku emailem (naskenovaný dokument) nebo poštou. V případě osobního předání objednávky musí objednávka obsahovat jména a podpisy osob, které objednávku předaly, a které objednávku převzaly.  

f. Objednavatel poukáže na bankovní účet Poskytovatele smluvenou zálohovou platbu na základě výzvy k platbě, popř. na základě zálohové faktury, kterou Poskytovatel Objednavateli zašle.  

g. Poskytovatel zrealizuje/plní zakázku, resp. objednanou službu ve smluveném termínu a ve smluvené kvalitě. Smluvní strany si navzájem poskytují součinnost a průběžně kontrolují správnost plnění zakázky. 

h. Pokud je Objednavatel Nový Zákazník, tak uhradí druhou část zálohové platby, viz. čl. IV., odst. 4.4.  i. Poskytovatel předá hotovou zakázku, popř. dílčí část zakázky.   

j. Objednavatel uhradí zbývající část smluvené ceny nebo platí periodicky ve smluvený termín, v případě  dlouhodobé zakázky. Platební podmínky se řídí VOP, čl. IV. nebo zvláštní smlouvou mezi Smluvními  stranami. 

1.4. Definice pojmů:   

a. Poskytovatel – poskytuje Outsourcingové služby dle zadání a požadavků Objednavatele v souladu s VOP, popř. v souladu se zvláštní smlouvou mezi Smluvními stranami. 

b. Objednavatel / Zákazník – je každý subjekt (fyzická osoba, právnická osoba, sdružení, ...), který závazně písemně objedná konkrétní externí službu, resp. služby, jejichž provedení poptal u Poskytovatele.  

c. Dohoda o zachování důvěrnosti informací – (dále jen „DZDI“) je písemný závazek Poskytovatele, že žádným způsobem nezneužije důvěrné informace, které jsou výhradním vlastnictvím Objednavatele .  

d. Externí pracovní síla – Poskytovatel poskytne za úplatu Objednavateli vhodného pracovníka, resp. pracovníky, kteří zastoupí kmenové zaměstnance Objednavatele a budou pro tento účel využívat jeho  prostory a prostředky (zdroje).  

f. Konstrukce a technologie – Poskytovatel pro Objednavatele poskytuje zpracování konstrukčních návrhů dílů, podsestav a sestav, s použitím vhodného (požadovaného Objednavatelem) softwaru pro 3D modelování a 2D konstrukci (výrobní  výkresy). Součástí konstrukčního návrhu může být technická příprava výroby s návrhem vhodných technologií výroby a výrobních postupů.   

g. Design – grafické zpracování návrhů designu výrobků, logotypů, reklamních prvků, apod.   

h. Vývoj – obecně zahrnuje grafický návrh provedení, výpočty a vzorkování.  

i. Výroba – zajištění výroby výrobků, resp. výrobního zázemí, pokud Objednavatel nemá vlastní výrobu nebo tuto službu poptává.  

j. Outsorcing – externí služba, činnost, resp. činnosti, které poptal Objednavatel u Poskytovatele a ten je za  úplatu provádí externí formou (mimo  prostory Zákazníka) nebo interní formou (v prostorách Objednavatele).  

k. Nový  Zákazník – Nový zákazník je každý Objednavatel, který objednal provedení služby / zakázky u Poskytovatele méně než třikrát.  

l. Etický kodex – závazný dokument pro Poskytovatele, jeho smluvní partnery a spolupracovníky, který obsahuje morální a etické normy.      

 

II.  Povinnosti a práva Objednavatele    

2.1. Objednavatel je povinen uvést v každé objednávce své přesné kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace  poskytnutých služeb.  

2.2. Objednavatel má právo odmítnout akceptaci Nabídky bez udání důvodu.  

2.3. Objednavatel je povinen sdělit veškeré důležité/potřebné informace Poskytovateli, které přímo či nepřímo souvisí s poptanou a objednanou službou/zakázkou. Objednavatel je odpovědný za správnost poskytnutých informací  ve vztahu ke kvalitě každé realizované zakázky a je si vědom toho, že Poskytovatel neodpovídá za kvalitu svých  výstupů, resp. poskytnutých služeb v případě, že dostal nepřesné, neúplné nebo zavádějící informace od Objednatele  nebo od odpovědných osob Objednatele.  

2.4. Objednavatel souhlasí s tím, že bude samostatně, popř. na vyzvání Poskytovatele vyvíjet potřebnou součinnost  tak, aby Poskytovatel mohl řádně plnit objednanou službu, resp. služby a závazky vyplývající z obchodního vztahu  mezi Smluvními stranami. 

2.5. Objednavatel má právo průběžně kontrolovat správnost realizace zakázky a dílčích výstupů Poskytovatele.  

2.6. Objednavatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za poskytování či poskytnutní služeb úplatu, a to vždy ve výši, která bude Smluvními stranami dohodnuta v rámci každé objednávky poskytovaných služeb. Objednavatel souhlasí  s tím, že zaplatí Poskytovateli smluvenou zálohovou platbu a dále souhlasí s tím, že Poskytovatel začne služby vykonávat až po připsání zálohové platby na jeho bankovní účet.  

2.7. Pokud je Objednavatel Nový Zákazník, tak souhlasí s tím, že zaplatí před předáním zakázky, resp. před dokončením realizace služby min. 80% z celkové ceny. 

2.8. Vzhledem  k tomu,  že  Poskytovatel  využívá  k realizaci  poskytovaných  služeb řadu  smluvních  i nesmluvních  obchodních partnerů, právnických i fyzických osob, tak se Objednavatel zavazuje, že nezneužije informací a kontaktů  poskytnutých Poskytovatelem a nevstoupí s žádnou z těchto třetích osob do obchodního nebo pracovně právního  vztahu.  

2.9. Objednavatel se zavazuje, že v případě návrhů unikátních designů a řešení, které vzniknou v rámci poskytovaných služeb a plnění zakázky jako duševní vlastnictví Poskytovatele  (dále  jen  „DV“)  a  kdy  bude jednoznačným původcem Poskytovatel, bude Poskytovatel výhradním vlastníkem průmyslového vzoru či ochrané  známky, resp. DV a Objednavatel si nebude toto DV nárokovat. V případě, že Objednavatel projeví zájem o získání  tohoto DV, tak má právo poskytovatele požádat o postoupení DV za úplatu, jejíž výše bude idividuálně smluvena a nesouvisí s objednávkou služeb a výší úplaty za služby/zakázku.  

2.10. Objednavatel má právo požádat Poskytovatele v případě, že to charachter zakázky bude naznačovat, o sepsání  zvláštního smluvního ujednání ve vztahu k postoupení veškerého DV, které v souvislosti s realizací zakázky vznikne.  Objednavatel se tak stane vlastníkem veškerého nového DV souvisejícího s realizací zakazky, ale souhlasí s tím, že  Poskytovateli zaplatí vyšší cenu za celou zakázku, kde bude zahrnuta úplata za automatické postoupení DV. Každé  jednotlivé unikátní DV bude bude oceněno třetí stranou po jeho vzniku.  

2.11. Objednavatel má právo odstoupit od objednávky v době jejího plnění a požadovat vrácení zaplacených plateb  pouze v případě, že Poskytovatel řádně neplní závazky vyplývající z těchto VOP.  Ustanovení  o vrácení zaplacených  plateb neplatí  v  případě, že Poskytovatel předal část nebo celou zakázku a objednatel ji akceptoval. Reklamace se řídí  čl. V.    

 

III.  Povinnosti a práva Poskytovatele    

3.1. Poskytovatel je povinen sdělovat Objednavateli na vyžádání veškeré důležité/potřebné informace, které přímo  či nepřímo souvisí s poptanou a objednanou službou/zakázkou.   

3.2. Poskytovatel je povinen ke každé jím akceptované poptávce vystavit Nabídku služeb, ve které budou zahrnuty  veškeré očekávané vedlejší výdaje a náklady.  

3.3. Poskytovatel je povinen poskytovat řádně objednané činnosti dle těchto VOP bez zbytečného odkladu po doručení závazné objednávky, ale má právo každou jednotlivou objednávku do 5‐ti pracovních dní akceptovat nebo  odmítnout. V případě odmítnutí se Poskytovatel zavazuje udat důvod.  

3.4. Poskytovatel není odpovědný za kvalitu svých výstupů, resp. poskytnutých služeb v případě, že dostal nepřesné,  neúplné nebo zavádějící informace od Objednatele nebo od odpovědných osob Objednatele.  

3.5. Poskytovatel bude vyvíjet potřebnou součinnost  tak,  aby  mohl  řádně  plnit  objednanou  službu,  resp. služby  a  závazky  vyplývající  z obchodního  vztahu  mezi  Smluvními  stranami.  Poskytovatel  se  zavazuje, že  umožní  Objednavateli průběžně kontrolovat správnost realizace  zakázky a dílčích výstupů a dále se zavazuje vykonávat  činnosti dle těchto VOP řádně a při respektování pokynů a informací předaných Poskytovateli Objednatelem.  

3.6. Poskytovatel poskytuje služby za úplatu, a to vždy ve výši, která bude Smluvními stranami dohodnuta v rámci  každé objednávky poskytovaných služeb. Poskytovatel má právo na vyžádání zálohové platby v předem dohodnuté procentuální výši z celkové ceny zakázky a má právo odstoupit od realizace každé jednotlivé objednávky, pokud  nebude Objednatelem řádně proplacena zálohová faktura ve splatnosti.   

3.7. Poskytovatel má právo na zálohovou platbu min. 80% z celkové ceny  před předáním  zakázky, resp. před dokončením realizace služby v případě, že je Objednavatel Nový Zákazník.   

3.8. Poskytovatel  má  právo  při  vzniku  nových  návrhů  unikátních  designů  a řešení,  které  vzniknou  v rámci poskytovaných služeb a plnění zakázky jako duševní vlastnictví (dále jen „DV“) a kdy bude jednoznačným původcem  Poskytovatel, na výhradní vlastnictví průmyslového vzoru či ochrané známky, resp. DV a Objednavatel si nebude toto  DV nárokovat. Poskytovatel je povinen v případě, že Objednavatel projeví zájem o získání tohoto  DV,  umožnit  postoupení  DV  za  úplatu,  jejíž  výše  bude  idividuálně smluvena  a nesouvisí s objednávkou služeb a výší úplaty za  služby/zakázku.   

3.9. Poskytovatel se zavazuje v případě, že to charachter zakázky bude naznačovat a Objednatel o to výslovně požádá, sepsat zvláštní smluvní ujednání ve vztahu k postoupení veškerého DV, které v souvislosti s realizací zakázky  vznikne. Objednavatel se tak stane vlastníkem veškerého DV, ale souhlasí s tím, že Poskytovateli zaplatí vyšší cenu za  celou zakázku, kde bude zahrnuta úplata za automatické postoupení DV. Každé jednotlivé unikátní DV bude bude  oceněno třetí stranou po jeho vzniku. 

3.10. Poskytovatel má právo odstoupit od objednávky v době jejího plnění a požadovat proplacení realizovaných  činností pouze v případě, že Objednatel řádně neplní závazky vyplývající z těchto VOP.   

3.11. Poskytovatel se řídí Etickým kodexem, který prezentuje na svých webových stránkách.    

 

IV.  Ceny a platební podmínky    

4.1. Cena za služby je stanovena hodinovou sazbou, resp. jednotkovou cenou za odpracovanou hodinu. V případě  objemných a dlouhodobých zakázek je možná významná korekce celkové ceny a jednotkovou cenou je v tomto  případě cena celé zakázky. Výsledná cena je vždy individuálně řešena s Objednatelem a řídí se konkrétní Nabídkou  Poskytovatele, kterou má právo Objednavatel akceptovat nebo odmítnout.  

4.2. Rámcové ceny za služby jsou stanoveny nabídkou (dále  jen  „Ceník“) Poskytovatele zveřejněnou na jeho webových stránkách www.kamass.cz, v sekci „Ceny za služby“, platnou v den uskutečnění poptávky.  

4.3. Pokud Poskytovatel nabízí zvýhodněnou cenu v Nabídce za služby  při  splnění  určitých  podmínek,  má Objednavatel právo získat službu za zvýhodněnou cenu při dodržení těchto podmínek. Pokud Objednavatel učiní objednávku s příslibem splnění podmínek nutných pro získání zvýhodněné ceny, a následně nesplní podmínky nutné  pro poskytnutí zvýhodněné ceny, zaplatí Objednavatel za službu cenu základní.  

4.4. Standardní výše zálohové platby je nastavena na úroveň 50% z celkové ceny zakázky. Výše zálohové platby může být řešena individuálně v závislosti na trvání obchodního vztahu Smluvních stran. Nový zákazník platí druhou  zálohovou platbu ve standardní výši 30% z celkové ceny před předáním zakázky. Pro ověřeného zákazníka může  Poskytovatel poskytovat služby bez proplacení zálohové platby.  

4.5. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu služby, popř. zálohovou platbu, na bankovní účet Poskytovatele na základě výzvy k zaplacení zaslané Poskytovatelem elektronickou poštou na platný e‐mail Objednavatele. Dnem úhrady  je den připsání platby na účet Poskytovatele.  

4.6. V případě periodických plateb na určité období Poskytovatel upozorní Objednavatele s dostatečným předstihemna den uplynutí období, na které má Objednavatel službu zaplacenu, formou výzvy k zaplacení ceny služby na další období.  

4.7. Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny služby. Objednavatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické  podobě.  

4.8. Bankovní poplatky u zahraničních plateb je povinen hradit Objednavatel v plné výši.    

 

V.  Reklamace    

5.1. V případě, že se Objednavatel domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají smluveným podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Poskytovatele, a to e‐mailem zaslaným na adresu services@kamass.cz nebo poštou na adresu Poskytovatele, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  

5.2. Objednavatel je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její  oprávněnost.   

5.3. Reklamaci Poskytovatel vyřídí v nejkratší možné době, nejdéle však v zákonem stanovené lhůtě.  

5.4. V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí platným  právem České republiky.    

 

VI.  Ostatní a závěrečná ustanovení    

6.1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem doručení písemné poptávky služeb Objednavatelem Poskytovateli a jsou  platné zejména pro případy poskytovaní služeb Poskytovatelem pouze na základě závazné objednávky a pro obchodní vztah Smluvních stran předcházející podpisu smlouvy nadřazené nebo doplňkové k VOP, např. DZDI, OS, apod. .  

6.2. Veškeré změny a doplňky těchto VOP musí mít písemnou formu a musí být min. 1 měsíc před jejich platností deklarovány na webových stránkách Poskytovatele, tj. na www.kamass.cz . 

6.3. Objednatel prohlašuje, že si VOP přečet před zasláním poptávky, popř. závazné objednávky, a že s jejich zněním souhlasí. Objednatel se zavazuje, že bude v obchodním vztahu s Poskytovatelem jednat výhradně dle těchto VOP.  

6.4. Rozhodnutí nebo deklarování soudu nebo jiného příslušného orgánu o tom, že kterékoliv ustanovení těchto VOP je neplatné nebo nevymahatelné, nemá vliv na zbývající ustanovení těchto VOP, která nadále pokračuje v plné  platnosti a účinnosti.  

6.5. Nadpisy článků používané v těchto VOP jsou užívány výhradně pro účely odkazů a orientace v textu a netvoří  podstatnou část těchto VOP.   

6.6. Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o veškerých obchodních tajemstvích, která se dozví v souvislosti s obchodním vztahem upraveným těmito VOP, pokud nedá druhá Smluvní strana k poskytnutí  informací písemný souhlas.  

6.7. Tyto VOP se řídí právem České republiky a Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit převším  dohodou.  

6.8. Všechny spory, které by mohly vzniknout  z těchto  VOP  nebo  v souvislosti  s nimi,  budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.